ДҮРЭМ ЖУРАМ

 1. “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай” ТӨБЗГазрын тогтоол, №64, 2022.02.22
 2. “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн 2022 оны улсын үзлэг тооллого” ГАРЫН АВЛАГА
 3. “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн 2022 оны улсын үзлэг тооллого” МАЯГТ
 4. “Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний маягт, дүгнэх аргачлал батлах тухай” ТӨБЗГазрын тогтоол, №715, 2020.12.28
 5. “21 аймаг, Нийслэлийн засаг дарга нарт Улсын үзлэг, тооллогын ажлын бэлтгэл хангах зөвлөмж хүргүүлэх тухай” 2020.12.10
 6. “Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүдэд Улсын үзлэг, тооллогын ажлын бэлтгэл хангах зөвлөмж, албан даалгавар хүргүүлэх тухай” 2020.12.10
 7. 2020 оны 07 дугаар сарын 27 ны өдрийн А-1/1307 дугаартай албан бичгээр Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн дарга захирал нарт өгсөн чиглэл, зөвлөмж
 8. “Тооллогын маягт шинэчлэн батлах тухай” ТӨБЗГазрын тогтоол, №323, 2020.07.06
 9. 2020 оны 04 дүгээр сарын 01 ний өдрийн А-1/510 дугаартай албан бичгээр 21 аймгийн орон нутгийн өмчийн газарт өгсөн чиглэл
 10. “Мэдээ, тайлангийн маягт, зааварт өөрчлөлт оруулах тухай” ҮСХорооны даргын тушаал, №А/33, 2020.03.24
 11. 2020 оны 02 дугаар сарын 20 ны өдрийн А-1/272 дугаартай албан бичгээр нийслэл, 21 аймгийн Засаг дарга нарт явуулсан Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээний тухай албан бичиг
 12. “Сонгон шалгаруулалтын жишиг баримт бичиг батлах тухай” ТӨБЗГазрын тогтоол, №51, 2020.02.18
 13. “Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” ТӨБЗГазрын тогтоол, №50, 2020.02.18
 14. “Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн төлбөрийн доод хязгаар, түрээсийн зарим төлбөрийн хэмжээг тогтоох заавар, улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хувь хэмжээг шинэчлэн батлах тухай” ТӨБЗГазрын тогтоол, №49, 2020.02.18
 15. “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын тогтоол, №10, 2020.01.08
 16. “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллого явуулах тухай” Засгийн газрын тогтоол, №9, 2020.01.08
 17. “Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын хуралдааны тэмдэглэлээс” №20, 2019.10.10
 18. “Журам шинэчлэн батлах тухай” ТӨБЗГазрын тогтоол, №271, 2019.06.18
 19. “Мэдээ, тайлангийн маягт батлах тухай” ТӨБЗГазрын тогтоол, №269, 2019.06.18
 20. “Төрийн өмчийн үндсэн хөрөнгөд хамаарах хөдлөх хөрөнгийн дуудлагын худалдааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” ТӨБЗГазрын тогтоол, №268, 2019.06.18
 21. Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн захиргааны статистикийн маягт, түүнийг нөхөх заавар
 22. Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн бүртгэлийн маягт, түүнийг нөхөх заавар

Create AccountLog In Your Account